TÜRKÇE DERSİ Sınavı Soru ve Cevapları || Kalfalık ve Ustalık Sınavları

TÜRKÇE DERSİ Sınavı Soru ve Cevapları || Kalfalık ve Ustalık Sınavları

 

 

 1. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “bir sözü, bir düşünceyi tekrar edip durma” söz konusudur?

A) Ağzında sakız gibi çiğnemek                        B) Ağız kalabalığına getirmek

C) Ağız ağza vermek                                         D) Ağız birliği etmek

 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Kusurunu anlayıp özür dileyen ve büyüklüğünüze sığınan kişi affedilmelidir.” anlamına gelir?

A) Her güzelin bir kusuru vardır.                      B) Gül dikensiz olmaz.

C) El öpmekle ağız aşınmaz.                       D) Eğilen baş kesilmez

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?

A) Gecikmeden gelse de hemen gitsek.                  B) Gezmeye gidersin de bizlere hiç haber vermezsin.

C) Yeni elbisesini giyip kuşansın da gör.               D) O kadar parayı kazanacak da borcunu ödeyecek.

4. Açılmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Okullar bu yıl erken açıldı.                           B) Yüzücü kıyıdan oldukça açıldı.

C) Mahallemize geniş bir yol açıldı.                  D) Çocuk, konuştukça açıldı.    

      5.    “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez? A)  isteyerek                 B)  yılmadan               C)  canla başla            D)  aldırış etmeden

 1.    “Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Ne gördüm, ne tanıyorum.” cümlesi ile aynı anlamdadır?

A) Hem gördüm, hem tanıyorum.                   B) Belki de görsem tanırım.

C) Görmedim de tanımıyorum da.                  D)Görsem bile tanımam.

 1. Dikili bir ağacı olmamak” deyimini anlam yönünden aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılar?

A) Hiçbir mala sahip olmamak                       B) Ömründe hiçbir ağaç dikmemek

C) Ağaçları sevmemek                                   D) Ağaç dikmeyi bilmemek

 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Emek verilmeden kazanılan para, işe yaramayan şeyler uğruna harcanır, gider.” anlamında kullanılır?

A) Dünya malı dünyada kalır.                       B) Taşıma su ile değirmen dönmez.

C) Emanet ata binen tez iner.                        D) Haydan gelen huya gider

9.  Aşağıdaki sözlerden hangisi“Üzüm üzüme baka baka kararır.” Atasözü ile aynı anlamdadır?

A) Besle kargayı oysun gözünü.                     B) Ak akçe kara gün içindir.

C) Körle yatan şaşı kalkar.                             C) Dost acı günde belli olur.

10.  ”Boş” kelimesi hangisinde “işsiz” anlamında kullanılmıştır?

A) Boş sözlerle birbirimizi aldatmayalım.         B) Boş bir koltuk bulup oturdular.

C) Çok boş bir adam, ne desen anlamıyor.        D) On beş gündür boş mu geziyorsun?

11.   “Görmek” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “En sonunda gerçekleri görmüştü.”  cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır.

A)  Onu dün gece rüyasında görmüştü.              B) Hastanede eski bir dostunu görmüştür.

C)  Hatasını görmüş, herkesten özür dilemişti.   D)Artık onu görmek istemiyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı olumsuzdur?

A) Babası bol bol kitap okudu                         B) İyi bir yaz tatili geçirdi

C) Her gün geç yattı erken kalktı                    D) Borcunu zamanında ödeyemedi.

13.     Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. (Mehmet Akif Ersoy) Dizelerde aşağıdakilerden hangisine seslenilmektedir?

A) Vatana                     B) Şehitlere                        C) Millete                       D) Orduya  

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarı(öğüt )” söz konusu değildir?

A) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.                                  B) Sigara içmek sağlığa zararlıdır.

C) Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.                      D) Onunla görüşmemiz yararlı oldu.

15. “Durup dururken dargınlık çıkardı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugün yarın işe girecek.          B) Hiçbir neden yokken bayıldı.

C) Öteden beri tanırım onu.          D) Fiyatta aşağı yukarı anlaştık.

16. Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü, “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır ?

A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.                      B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.

C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.                D)Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.

17. “Ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yavaş” anlamında kullanılmıştır?

  A) Kaynak yetersizliğinden işler ağır ilerliyor.           B) Boksta ağır sıklet şampiyonu olmuş.

C) Ağır taşıtlar yolun sağından gitmelidir.                  D) Ağır bir hastalık geçirdi ama şimdi iyi.

18. “Dökülmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Evimizin tavanı dökülüyor.”                     cümlesindekiyle benzer anlamda kullanılmıştır?

A)  Hava iyi olunca halk sokaklara döküldü.                B)  Zavallı çocuğun elbisesi de dökülüyor.

C)  Yorgunluktan bütün vücudum dökülüyor.               D)  Elim titreyince bardaktaki çay döküldü.  

19. “Her şeyin eskisi ortadan kalkar, kaybolur, piyasadan çekilir, fakat kitabın böyle değil.” cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kitap her zaman önemlidir.                                  B) Kitaplar hiçbir zaman değerini kaybetmez.

C) Kitaplar etkisini yitirmez.                                     D) Kitaplarda anlatılanlar yenilenmelidir.    

20.  “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi,……………...” cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır?

A) yasalara karşı gelemezdik.                                 B) aynaya bakmaktan korkardık.

C) adalet kendiliğinden gerçekleşirdi.                     D) sokaklar bomboş kalırdı.

21. Aşağıdakilerden hangisinin kavram alanı en geniştir?

A ) Bitki                       B ) Baklagiller                      C ) Nohut                      D ) Ağaç

22.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A ) Türkçe, yaygın olarak Avrupa kıtasında konuşulur. B ) Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

C ) Türkçenin en eski yazılı metinleri Orhun Abideleridir. D ) Türkçe ile Arapça farklı dil ailesinde yer alır.

23. Aşağıdakilerden hangisi tartışmada yapılan hatalardan biri değildir?

A ) Tartışmada muhataba saygı göstermek. B ) Tartışmada emredici konuşmak

C ) Tartışmada kaba ve sert bir dil kullanmak. D ) Tartışmaya hazırlık yapmamak.

24. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amacıdır?

A ) Anlaşma                    B ) Bilgilendirme                  C ) Sorun çözme                    D ) Düşünme  

25. Aşağıda tema ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A ) Şiirin insanda bıraktığı duygu temayı oluşturur. B ) Bir şiirde birden fazla tema bulunabilir.

C ) Tema çoğu zaman benzetmeler ve sembollerle verilir. D) Teması olmayan şiirler de vardır.

26. Aşağıdakilerden hangisi şiirin biçimsel özelliklerinden biridir?

A ) Ölçü                            B ) Tema                            C ) Düşünce                              D ) Duygu

27. Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

A ) Çizgisiz beyaz bir kağıda yazılması. B ) Siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılması.

C ) Sağ alta ad ve soyadın yazılması, imzanın atılması. D ) Sağ alta adres yazılması.

28. Aşağıdakilerden hangisi günlüklerden yararlanılarak yazılabilecek edebi türlerden değildir?

A ) Anı                             B ) Gezi yazısı                    C) Hikaye                                     D ) Masal

29. Biyografisi yazılacak kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A ) Aile çevresi                                     B ) Eğitim durumu C ) Kişisel özellikleri                            D) Ülkesinin coğrafi konumu

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem şekil hem de anlam bakımından olumsuzluk vardır?     

A ) Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar.    B ) Duvarda gedik açmak için bir taşın eksilmesi yeter.   

C ) Konuşmak ihtiyaç olabilir ancak susmak sanattır.    D ) Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.  

31. Aşağıdaki atasözlerinin hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?

A ) Gafile kelam , nafile kelam./ Çürük tahta çivi tutmaz B ) Dikensiz gül olmaz / Ağaç yaşken eğilir.

C ) Şıracının şahidi bozacı / Tarla çayırda, bağ bayırda D ) Şahin küçük et yer, deve büyük ot yer. / Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

32. Aşağıdakilerden hangisi paragraf yapmanın faydalarından biri değildir?

A ) Metnin okunmasını kolaylaştırması                                 B ) Metne estetik bir değer vermesi.

C ) Anlatımın planlı olmasını sağlaması.                               D ) Metnin anlaşılmasını zorlaştırması.

33. ‘ zordur, ön yargıları, daha, atom, kırmak, çekirdeğini, patlatmaktan’ kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda bu cümlenin ilk ve son kelimesi aşağıdakilerden hangisi olur?

A ) Atom – patlatmak                                                             B ) Daha – atom

C ) Ön yargıları – zordur                                                        D )  Zordur – ön yargıları

34 Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘ kim, kimi, nereye, nasıl’ sorularına cevap verir?

A ) Celal Ağa toplantıda sana ne söyledi            B ) Annesi çocuğu şefkatle kucağına aldı.

C ) Orada bulunanlar konuyu tartıştı.                  D ) Hilal halk eğitim merkezindeki işine devam ediyor.

35.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A ) Bunun için öğrencilere yazılı kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri anlatılmalı. B ) Cümle, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği, bir yargıyı anlatan sözdür.

C ) İyi kurulmuş bir paragrafta giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. D ) Cümleler ifade ettikleri anlama göre sınıflandırılabilir.

36. İnsanda güzel duygular uyandıran ve bir sanat değeri taşıyan ahenkli mısralardan oluşan  metinlere ne ad    verilir?

A) Masal                          B) Dize                             C) Kıta                             D) Şiir

 

“Mavi gök kubbenin altında yemyeşil bağların, rengârenk bahçelerin süslediği güzel bir ülke varmış. Bir uçtan diğer uca akan nehirlerin berrak ve soğuk suyuna doyum olmazmış. Meyve sebzelerin her türlüsü yetişir, insanlar bolluk ve bereket içinde yaşarmış.Şehirleri görkemli, köyleri şirinmiş. Daha da önemlisi, bu ülkenin adaletli ve merhametli bir padişahı varmış. Halkın ihtiyaçlarını gözettiği gibi onları her türlü tehlikelerden de korurmuş.”

37 – 38 – 39.  Soruları yukarıdaki  parçaya göre cevaplayınız.

37. Bu paragrafın konusu ne olabilir?

A) Zenginlik        B) Ülkenin güzelliği      C) İyi yönetim           D) Bolluk- bereket

38.Böyle bir ülkede yaşayanlardan ne yapmaları beklenmez?

A) Mutlu olmaları      B) Yardımlaşmaları     C) İsyan etmeleri          D) Padişahı sevmeleri

39.Ülkenin  başka hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Bağ ve bahçelerinden                                         B) Yöneticilerinden C) Tabii güzelliklerinden                                        D) İkliminden

40.“Bir dileği, isteği, ihbarı ve şikâyeti bildirmek üzere resmi makamlara yazılan mektuplara ne denir.”

A) Özel mektup                 B) Dilekçe                 C) Sipariş mektubu              D) Şikayetname

41.Seyahate gittiğiniz; ziyaret ettiğiniz bir yerle ilgili izlenimlerinizi hangi yazı türü ile aktarırsınız?

A) Gezi yazısı                     B) Hatıra (Anı)          C) Düz yazı                         D) Hikaye

42.“Anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere ………………….. kelimeler adı verilir.”                cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eş sesli                           B) Eş anlamlı             C) Atasözü                          D) Zıt anlamlı    

43 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Ağır” sözcüğü , “Trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ağır işlerde çalışmaktan yorulmuştu. B) Ağır hasta olduğu için gelemedi. C) Ağır hediyeler almıştı. D) Ağır şekilde konuşuyordu.

44. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)  dar-geniş                 B) yorgun – bitkin               C) derin – sığ                   D) alçak – yüksek

45. “Hani beni durakta bekleyecektin.” Cümlesinde “hani” sözcüğünün cümleye kattığın anlam hangisidir?   A)Alay                           B)Şüphe                               C) Sitem                          D) Şaşkınlık

 1.  “Sen, ben uyurken biri var uyumaz.

Nöbette, talimde ayakta kış, yaz. Memleket namusu ondan sorulur. Bu sevgiyle ya vurur ya vurulur.” Şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Millet                       B) Vatan                                 C) Asker                         D) Bayrak     

47.            İnsanoğlu doğru yoldan şaşmazdı İşte hile, sözde yalan olmasa Türlü türlü felâkete düşmezdi İşte hile sözde yalan olmasa. Yukarıdaki  dörtlükte öğütlenen nedir?

A) Dürüstlük               B) Çalışmak                            C) Tedbirli olmak               D) Kardeşlik      

48. Aşağıdaki sözlerden hangisi “doğrusunu söylemek gerekirse” anlamında kullanılır?

A) Allah bilir                        B) Allah var C) Allah vermesin                D) Allah’a emanet

 1. “Felâket kimlerin başına gelirse onları üzer, sürekli acı içinde bırakır; başkalarının üzülmesi, acıması gelir geçer.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. B)  Ateş, düştüğü yeri yakar. C)   Ateşle barut bir yerde bulunmaz. D)  Ateş demekle ağız yanmaz.

50.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “endişe” söz konusudur?

A)   Üzülmeyin, sizi kısa sürede tedavi ederiz. B)   Yazık, eski patronumuz iflâs etmiş! C)   Ya onlar sözlerinde durmazlarsa! D)   Hey, şu balıklara bakın!

 1. “Bazı kimseler, güllerin dikeni olduğundan yakınır; ben, dikenlerin gülü olduğuna şükrederim.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karamsar                     B) Vurdumduymaz C) Tembel                        D) İyimser

 1. “Dersler bugünlerde oldukça ağırlaştı.” cümlesindeki “ağırlaşmak” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kolaylaştı                              B) Zorlaştı C) Yavaşladı                              D) Hızlandı

53. Aşağıdakilerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır?

A)  Bugün dünyanın işini gördüm B)  Üstü başı çamur içinde kaldı. C)  Annem iki üç güne kadar gelir. D)  Elbiselerini tek tek katladı.

54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tehdit” anlamı vardır?

A)  Hele ben, öyle yerlere hiç gitmedim. B)  Hele ödevlerini bitir, sonra televizyona sıra gelir.

C)  Hele ki çantasında fazla parası yokmuş. D)  Hele dediklerimi yapmasın, bak neler olacak.  

55. Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   “pişmanlık” anlamı vardır?

A)  Para vermezse oraya gitmem. B)  İki günde bir yanıma gelir.

C)  Onunla hiç karşılaşmamış olsaydım. D)  Gazetedeki ilanı ben de okumuştum.      

56. Aşağıdakilerden hangisinde bir “beklenti” söz konusudur?

A)   Her gün bahçedeki çiçekleri sular. B)  Çok yaşlı olmasına rağmen hâlâ çalışıyor.

C)  Bir gün emeklerimin karşılığını alacağım. D)  Dişlerini yine fırçalamadan uyumuş.

57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?

A)   Neden başkalarının işlerine sürekli karışıyor ki? B)   Eninde sonunda onu yola getireceğim.

C)  Şimdi   on   yaş   daha   genç   olmalıydım   ki göresiniz. D)  Yardım etmez olaydım onlar gibi insanlara.

58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kabul etmeme, inkar” anlamı vardır?

A)  Akşam sizi yine arayabilir miyim? B)  Ona söylediklerin yetmez mi?

C)  Ben size hiç yalan söyler miyim? D)  Sen hiç uslu durmaz mısın?

59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “karamsarlık” söz konusudur?

A)  Ormanlarımızı yaktık; ne yazık ki onları geri getiremeyiz. B)   Bakmaya zorunlu olduğu bir annesi olmasa çalışmazdı burada.

C)  Bütün insanlar iyidir; yeter ki onlara saygı gösterelim. D)  Gayret   eden   öğrencilerin   kazanamayacağı sınav yoktur.

 1. Zamanı hep ikiye ayırıyoruz. Gelecek ve geçmiş.Bu arada en önemli olan şeyi, içinde bulunduğumuz      zamanı unutuyoruz.O anki davranışımız her şeyi belirliyor.Gelecek de geçmiş de bu zamandır.Geçmişe ve geleceğe dalıp içinde bulunduğumuz zamanı bırakırsak, geçmişimiz de geleceğimiz de kötü olur.

Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)    Geleceği düşünenler büyük insanlardır. B)    İçinde bulunduğumuz anı iyi değerlendirmeliyiz.

C)   Gelecek de geçmiş de çok önemlidir. D)   Herkes zamana karşı bir yarış içindedir.

 1. Temizlik, sağlığın ilk koşuludur. Temizlik, birçok hastalığı önler; insan vücudunun tazeliğini korur ve bütün organların hareketini kolaylaştırır. Temizlik aynı zamanda bize güzel manevi duygular ve iyi alışkanlıklar da kazandırır. İnsanın kendi kendine saygı duymasını sağlar.

  Bu parçada, temizlikle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A)  Temizliğin birçok hastalığı önlediğine B)  İnsana güzel alışkanlıklar kazandırdığına

C)  İnsanın başkalarının yanında değerini arttırdığına D)  İnsanın kendisine saygı duymasını sağladığına

 1. “El elin eşeğini türkü çığırarak arar.” atasözüyle öğütlenen düşünce nedir?

A)  Başkalarına yardım et. B)  Kaybettiklerine üzülme.

C)  Kendi işini kendin gör. D)  Hatayı kendinde ara, başkalarında değil.

63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dikkatini işine vermemek” anlamı vardır?

A) Rahatına düşkündür; elini sıcaktan soğuğa sokmaz. B) Ona güvenmeyin, eliyle hamur ovalar, gözüyle dana kovalar.

C)  Onu iyi tanırım, ağzında bakla ıslanmaz. D)  Herkese verir talkımı kendi yutar salkımı.

 1.   “Bir düşünceyi, duyguyu, durumu, oluşu, yargıyı bildiren söz veya söz gruplarına……………….denir”.

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) cümle                        B) harf                                  C) hece                                   D) kelime

65. “Belli bir durumun bir koşula bağlandığı cümlelere ……………………………denir.” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A)istek cümlesi           B) şart cümlesi                     C) soru cümlesi                      D) emir cümlesi

 1. “Paragraflardan meydana gelen birliklere …………………… denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?     

A) cümle                       B) mısra                              C) satır                                      D) metin

 1.  “İnsanda güzel duygular uyandıran ve bir sanat değeri taşıyan ahenkli dizelere……………….denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) masal                     B) hikaye                              C) şiir                                     D) roman

 1. “ Bir şiirin anlam ve ses kaynaşmasından oluşan her bir satırına ……….…..denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) beyit                      B) dize                                   C) kıta                                    D) bent

 1. “Bir dileği, isteği, ihbarı ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi almak için resmi kurum ve kuruluşlara veya özel iş yerlerine yazılan iş mektuplarına…………………..denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?       

A) dilekçe                    B) iş mektubu                        C) davetiye                            D) özel mektup

 1. “Yaşanılan, tanık olunan olayların günü gününe tarih belirtilerek kısaca yazılmasına……..…denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  masal                    B) şiir                                     C) günlük                              D) hikaye  

71. “Tanınmış kişilerin yaşam öykülerini anlatan yazılara…………………………..denir.” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?   A) makale                   B) biyografi                           C) fıkra                                  D) mektup

 1. “ Bir duygu, düşünce, bilgi ya da isteğin akla gelebilecek her türlü yolla karşı tarafa aktarılmasına  ………………… denir.”

Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yazışma                  B) görüşme                          C) iletişim                              D) mülakat

73.“Anlamları birbirinin aynısı olan kelimelere ………………….. kelimeler adı verilir.”                cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eş sesli                           B) Eş anlamlı             C) Atasözü                          D) Zıt anlamlı

74.“ Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelere ………………….. kelimeler adı verilir.”                cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eş sesli                           B) Eş anlamlı             C) Atasözü                          D) Zıt anlamlı

75. “ Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına……………………. anlam denir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?       A) mecaz                            B) yan                        C) soyut                               D) gerçek

 1. “ Varlıkları ispatlanamayan ve duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramlara …………….denir.”

cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) soyut                             B) tekil                      C) somut                              D) çoğul

 1. “ Varlıkları kanıtlanan ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz  varlıklara …………….denir.”

cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) soyut                             B) tekil                      C) somut                              D) çoğul

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir haber yazısının özelliklerinden değildir?

A) Okuyucunun veya dinleyicinin dikkatini çekmesi B) Kurgusal ve sanatsal özellikler taşıması

C) Kişiyi ve toplumu kıracak ifadelere yer vermemesi D) Özgün ve tarafsız olması

 1. Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Anlatılanların gerçek veya yaşanabilir olması. B) Tekerlemeyle başlaması.

C) Doğaüstü ve hayal mahsulü olaylar olması. D) Her zaman iyilerin kazanması.

 1. “Haber kaynağının olaya hakim ve güvenilir oluşu, haberin doğruluğunu sağlar.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki haber kaynaklarından hangisinin güvenirliği diğerlerinden fazladır?

A) Okuma                         B) Duyma                            C) Görme                          D) Dinleme

 1. “Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan her olay ya da durum romanın konusu olabilir.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki durumlardan hangisi romanın konusu olamaz?

  A) Nüfus artışından dolayı şehirlerden köylere doğru göç edilmesi. B) Dünyada iklim değişikliği sonucu kıtlığın ve kuraklığın artması.

C) Genetiği ile oynanan bazı bitkilerin konuşmaya başlaması. D) Savaşların insanlığı yok olma noktasına getirmesi.

82. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “azla yetinme” ile ilgili değildir?

A) Az olsun öz olsun                                                   B) Bir başa bir gömlek yeter.

C) Tencerede pişirir kapağında yer.                            D) Eğik boynu kılıç kesmez

83. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “bilgi, bilgisizlik” ile ilgili değildir?

A) Helva demesini de biliriz, havla demesini de… B) Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

C) Yol bilen kervana katılmaz. D) Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

84. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ açgözlülük” ile ilgilidir?

A) Bir koyundan, iki post çıkmaz.                               B) Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.

C) Çivi çiviyi söker.                                                     D) Eti yer kemiğine göz diker.

 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKÇE DERSİ KALFALIK VE USTALIK SINAVI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI

1. A                      11.C                       21.A                       31.A                       41.A 2. D                      12.D                       22.A                       32.D                       42.D 3. B                      13.B                       23.A                       33.C                       43.B 4. B                      14.D                       24.A                       34.B                       44.B 5. D                      15.B                       25.D                       35.A                       45.C 6.C                       16.D                       26.A                       36.D                       46.C 7.A                       17.A                       27.D                       37.C                       47.A 8.D                       18.B                       28.D                       38.C                       48.B 9.C                       19.D                       29.D                       39.D                       49.B 10.D                     20.B                       30.D                       40.B                       50.C               51.D                       61.C                       71.B                       81.C 52.B                       62.C                       72.C                       82.D 53.C                       63.B                       73.B                       83.B 54.D                       64.A                       74.A                       84.C 55.C                       65.B                       75.D 56.C                       66.D                       76.A 57.D                       67.C                       77.C 58.C                       68.B                       78.B 59.A                       69.A                       79.A 60.B                       70.C                       80.C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir