Çalışma Hukuku Ustalık Soru ve Cevapları

Çalışma Hukuku Ustalık Soru ve Cevapları Sınava hazırlık için örnek olarak hazırlanmıştır. Sınavda başarılar.

 

ÇALISMA HUKUKU USTALIK SORULARI

1- Çalısma hayatında isçi ile isveren arasındaki iliskileri düzenleyen hukuk kurallarının bütününü

kapsayan hukuk dalına ne denir?

a) Medeni hukuk b) İs hukuku c) Ceza hukuku d) Hiçbiri

2- Bir hizmet sözlesmesine dayanarak herhangi bir iste ücret karsılığı çalısan kimseye ne ad verilir?

a) Çırak b) Usta c) İsçi d) İsveren

3- Nitelikleri bakımından en çok 30 is günü süren islere ne ad verilir?

a) Sürekli is b) Süreksiz is c) Götürü is d) Getiri is

4- Birden çok isçinin meydana getirdiği bir takımı temsil ederek bu isçilerden birinin,takım kılavuzu

sıfatı ile isverenle yaptığı sözlesmeye ne ad verilir?

a) Grup sözlesmesi b) Hizmet sözlesmesi c) Takım sözlesmesi d) Hepsi

5- İsçilerin topluca çalısmamak suretiyle isyerinde is durdurmak veya isin niteliğine göre önemli ölçüde

aksatmak amacıyla veya bir tesekkülün aynı amaçla topluca çalısmamaları için verdiği karara uyarak is

bırakmalarına ne ad verilir?

a) Sendika b) Grev c) Lokavt d) Toplu is sözlesmesi

6- Ücret sekilleri asağıdakilerden hangisidir?

a) Zamana göre ücret b) Götürü ücret c) Yüzde usulü ücret d) Hepsi

7- Bir isçinin yıllık izine hak kazanabilmesi için deneme süresi dahil en aza ne kadar çalısması gerekir?

a) 6 ay b) 1 yıl c) 10 ay d) 5 yıl

8- Çalısma hukukuna kaynaklık eden konular asağıdakilerden hangisidir?

a) Deniz hukuku b) Basın is kanunu c) İs mahkemeleri kanunu d) Hepsi

9- Asağıdakilerden hangisi isçinin borçlarından değildir?

a) Hizmet borcu b) Sadakat borcu c) Rekabet etme borcu d) Ücret ödeme borcu

10- İsyerinde isveren adına hareket eden ve sorumluluk alan kisilere ne denir?

a) Patron b) Tacir c) İsveren d) İsveren vekili

11- İs kanununa göre asağıdakilerden hangisi isyeri unsurlarındandır?

a) Arsa,bina b) Makine,tezgah c) Alacak hakları d) Hepsi

12- İs kanuna göre asağıdakilerden hangisi isyeri unsurlarındandır?

a) Çocuk emzirme hakkı b) Yemek yeme, dinlenme c) Muayene yeri d) Hepsi

13- Ticari isletmeyi bir ticaret unvanı altında isletmek amacıyla gerçek kisiler arasında kurulan ve

ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sirket alacaklarına karsı sınırlandırılmamıs olan sirkete ne ad verilir?

a) Anonim sirket b) Kollektif sirket c) Komandit sirket d) Hepsi

14- Asağıdakilerden hangisi kambiyon senetlerindendir?

a) Poliçe b) Emre yazılı senetler c) Çek d) Hepsi

15- Poliçede taraflar kaç kisidir?

a) İki b) Üç c) Bes d) Hiçbiri

16- Asağıdakilerden hangisi poliçe çesitlerine girmektedir?

a) Görüldüğünde b) Görüldükten bir müddet sonra c) Keside gününden belli bir süre sonra d)Hepsi

17- Asağıdakilerden hangisi sicil çesitlerine girmektedir?

a) Nüfus sicili b) Tapu sicili c) Gemi sicili d) Hepsi

18- Asağıdakilerden hangisi is ve ticari yazıların temel özeliklerindendir?

a) Doğruluk b) Kısa olmalı c) Açık olmalı d) Samimi olmalı

19- Asağıdakilerden hangisi is mektuplarından sayılır?

a) Satıs mektupları b) Kabul mektupları c) Teyit mektupları d) Hepsi

20- Gidemediğiniz yere kendi gönderdiğiniz temsilci niteliğindeki mektuplara ne denir?

a) Satıs mektupları b) İs mektupları c) Resmi mektuplar d) Özel mektuplar

21- Asağıdakilerden hangisi bir yazı çesididir?

a) İs yazıları b) Resmi yazılar c) Özel yazılar d) Hepsi

22- Asağıdakilerden hangisi is yazıları grubuna girer?

a) Satıs mektupları b) Siparis mektupları c) Tahsilat mektupları d) Kredi mektupları

23- Kamu kuruluslarınca haberlesme amacıyla yazılan yazılara ne ad verilir?

a) Özel yazılar b) Resmi yazılar c) İs yazıları d) Hiçbiri

24- Resmi ve is yazılarının dısında kalan ve arkadaslık ve dostluk için yazılan yazılara ne ad verilir?

a) İs yazıları b) Resmi yazılar c) Özel yazılar d) Hiçbiri

25- Çırak olabilmek için asağıdaki sartlardan hangisi aranır?

a) 13 yasını doldurmus 19’ undan gün almamıs olması b) En ilköğretim mezunu olması

c) Sağlık durumunun mesleği yapmaya uygun olması d) Hepsi

26- Çıraklık süresi kaç yıldır?

a) 2-3 yıl b) 5-6 yıl c) 6-7 yıl d) 7-8 yıl

27- İsletmelerde öğrencileri eğitimi sırasında isyerinin kusurundan dolayı meydana gelecek is kazaları ve

meslek hastalıklarından kim sorumludur?

a) İsveren b) Devlet c) Sendika d) Hiçbiri

28- Asağıdakilerden hangisi isçi olmanın sartlarından değildir?

a) İsveren ait bir isyerinde çalısması b) İsveren ait isyerinde ücret alması

c) Kendi isyerini kurması d) Bir isin yerine getirilmesi

29- Asağıdakilerden hangisi isçinin görevlerinde biri değildir?

a) İs yapma b) İsverenin talimatlarına uyma c) Sadakat borcu d) Baskalarıyla rekabet etmemek

30- Bir hizmet sözlesmesine dayanarak herhangi bir iste isçi çalıstıran gerçek veya tüzel kisilere ne ad verilir?

a) İsçi b) Çalısan c) İsveren d) Müvekkil

31- Asağıdakilerden hangisi isverenin isçiye karsı borçlarından biri değildir?

a) Sahsa özel muamele b) İsçiyi koruma borcu c) Ücret ödeme borcu d) İs,alet,tasıt verme borcu

32- İsçinin belli veya belli olmayan bir zamanda hizmet görmeyi ve is sahibinin de ona bir ücret vermeyi

taahhüt ettiği mukaveleye ne denir?

a) Sözlesme b) Hizmet akdi c) Anlasma d) Vekalet

33- Asağıdakilerden hangisi hizmet sözlesmesinin sona ermesinin sebeplerinden değildir?

a) Sözlesmenin belirtilen sürenin dolması b) Kanunda yazılı bildirim süresine uymak

c) Taraflardan birinin haklı nedenle fesih etmesi d) Taraflardan birinin ölümü

34- Sürekli hizmet sözlesmesinde deneme süresi ne kadardır?

a) 5 ay b) 4 ay c) 3 gün d) 1 ay

35- İsçilerin veya isverenlerin çalısma iliskilerinden doğan ortak menfaatlerini korumak ve gelistirmek

amacıyla anayasada belirtilen demokratik esaslara uygun tüzel kisiliğe sahip kuruluslara ne ad verilir?

a) Kamu kurumu b) Özel sirket c) Sendika d) Devlet

36- İs kanununa tabi isçilerin hizmet sözlesmelerinin bu kanunda belirtilen nedenlerden biriyle sona

ermesi halinde isçini çalısma sürelerine ve ücretine göre hesaplanan isveren tarafında isçiye ödenmesi

gereken para miktarına ne ad verilir?

a) Tanzimat b) Ücret c) Borç d) Kıdem tazminatı

37- Özel veya resmi isverenler tarafından isçiye isyeri iliskilerini göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne

denir?

a) Çalısma belgesi b) Tanıtım belgesi c) Brosür d) Hiçbiri

38- İsyerinde faaliyetin tam olarak durmasına sebep olacak sekilde, isveren veya isveren vekili tarafından

kendi tesebbüsü ile veya bir kurulusun verdiği karara uyarak isçilerin topluca isten uzaklastırılmasına ne

denir?

a) Grev b) İs bıraktırma c) Lokavt d) Faaliyet durdurma

39-Bir kimseye bir is karsılığında isveren veya üçüncü sahıslar tarafından sağlanan nakden ödenen tutar

nedir?

a) Para b) Ücret c) Kredi d) Yevmiye

40- Asağıdakilerin hangisi ücret hesaplama çesitlerinden değildir?

a) Getiri usulü ücret b) Zamana göre ücret c) Yüzde usulü ücret d) Götürü ücret

41- İsçi tesekkülleri ile isverenler veya isveren tesekkülleri arasında yapılmıs bulunan ve is sartlarını,

tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlasmalara ne ad verilir?

a) Hizmet sözlesmesi b) Sendikal anlasma metni c) Hizmet akdi d) Toplu is görüsmesi

42- Bir kimsenin geçimini temin edecek en az çalısma ücretine ne denir?

a) Yeterli ücret b) Maas c) Asgari ücret d) Azami ücret

43- Hizmet süresi bir yılda bes yıla kadar olanlara kaç gün izin verilir?

a) 12 b) 19 c) 18 d) 9

44- Genel olarak is süresi haftada kaç saattir?

a) 45 b) 40 c) 30 d) 50

45- Yedi buçuk saatten fazla süren islerde ara dinlenme süresi kaç saattir?

a) 3 b) 2 c) 1 d) 4

46- İs kanunun 67. maddesine göre çalısma için en az kaç yasında olmak gerekir?

a) 14 b) 15 c) 16 d) 17

47- Kadın isçiler doğumdan önce ve sonra kaç hafta izin verilir?

a) 6-6 b) 25-20 c) 30-40 d) 40-50

48- Sahıslar arasındaki ticari iliskileri düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

a) Özel hukuk b) Ticaret hukuku c) Kollektif hukuk d) Siyasal hukuk

49- Bir ticari isletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına isleten kimseye ne ad verilir?

a) Tacir b) İsveren c) Hak sahibi d) Vesayet sahibi

50- Belirli bir konuda belli bir takım bilgilerin islendiği resmi kayıt sistemine ne denir?

a) Ticaret b) Kayıt sistemi c) Sicil d) Cari sistem

51- Asağıdakilerden hangisi sicilin etkilerinden değildir?

a) Yapılan kaydın kanıtlayıcı etkisi b) Bildirici etkisi c) Yıkıcı etkisi d) Kurucu etkisi

52- Tacirin kullandığı ünvana ne denir?

a) Sanayi ünvanı b) Maliyeci ünvanı c) Ticaret ünvanı d) Hiçbiri

53- Asağıdakilerden hangisi ticarette kullanılan defterlerden değildir?

a) Esas defter b) Yevmiye defteri c) Envanter defteri d) Karar defteri

54- İki kimsenin para, mal,hizmet hususlarından dolayı birbirlerindeki alacaklarının ayrı ayrı

istemekten karsılıklı olarak istemekten vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak sekline çevirip

hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair sözlesmeye ne ad verilir?

a) Kontrat b) Karsılıklı anlasma c) Senet d) Cari hesap sözlesmesi

55- Asağıdakilerden hangisi cari hesabın sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?

a)Sözlesmedeki sürenin sona ermesi b) Taraflardan birinin fazla kar etmesi

c) Taraflardan birinin iflas etmesi d) Hiçbiri

56-Asağıdakilerden hangisi bir ticaret sirket çesidi değildir?

a) Sahsi sirket b) Kollektif sirket c) Komandit sirket d) Limitet sirket

57- Ticari bir isletmeyi bir ticaret ünvanı altında isletmek amacıyla gerçek kisiler arasında kurulan ve

ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sirket alacaklılarına karsı sınırlandırılmamıs olan sirkete ne denir?

a) Limitet sirket b) Kollektif sirket c) Kooperatif sirket d) Hiçbiri

58- Bir ticari isletmeyi bir ticaret ünvanı altında isletmek amacıyla kurulan ve sirket alacaklılarına karsı

bazı ortaklarının sınırlı bazı ortaklarınınsa sınırsız sorumluluğu bulunan sirket türüne ad verilir?

a) Kollektif sirket b) Anonim sirket c) Limitet sirket d) Komandit sirket

59- Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüs olan, borçlarından dolay yalnız mal

varlığı ile sınırlandırılmıs olan sirkete ne denir?

a) Anonim sirket b) Limitet sirket c) Komandit sirket d) Hiçbiri

60- İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kisi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup ortaklarının

sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan sirkete ne denir?

a) Limitet sirket b) Anonim sirket c) Limitet sirket d) Komandit sirket

61- Asağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden değildir?

a) Poliçe b) Vekaletname c) Bono d) Çek

62- Kıymetli evrakın “Kambiyo senetleri” grubuna giren ve alacaklı tarafından belli bir süre sonra belli

bir meblağın kendisine veya bir baskasına ödenmesi için borçluya yazılan ticari senede ne ad verilir?

a) Poliçe b) Çek c) Borç kağıdı d) Hiçbiri

63- Asağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri değildir?

a) Kesideci b) Hamil c) Banka d) Muhatap

64- Poliçe üzerindeki hakların bir baskasına devir edilmesine ne ad verilir?

a) Sermaye devri b) Devir hakkı c) Ciro d) Hiçbiri

65- Kıymetli evrakın “Kambiyo senetleri” grubuna giren önceden bankaya yatırılmıs belli miktardaki

paranın çekilebilmesi için bankaya hitaben yazılan ödeme emrine ne denir?

a) Senet b) Emirname c) Ciro d) Çek

66- Ticari iliskileri düzenleyen, ve özel kuruluslar arasındaki resmi yazılar ile özel yazılar dısında kalan

yazılara ne denir?

a) Resmi yazı b) İs yazısı c) Kambiyo yazısı d) Bono

67- Asağıdakilerden hangisi is yazısında olması gereken özelliklerden değildir?

a) Kısa olmalı b) Açık olmalı c) Resmi olmalı d) Samimi olmalı

68-Asağıdakilerden hangisi bir yazı çesidi değildir?

a) İs yazısı b) Kısa yazı c) Özel yazılar d) Resmi yazı

69- 1963 yılında çıkan “sendikalar kanunu” ile toplu is sözlesmesi,grev ve lokavt kanunu gibi temel

ilkeler neyin önem kazanmasını sağlamıstır?

a) Vergi hukuku b) Siyaset hukuku c) Ceza hukuku d) İs hukuku

70- 2821 sayılı sendikalar kanunu hangi yılda kabul edilmistir?

a) 1917 b) 1926 c) 1983 d) 1921

71-İsçinin isyeri aleyhine olacak davranıslardan kaçınması, isçinin hangi görevleri arasında yer alır?

a) Sadakat borcu b) Hizmet borcu c) Talimata uyma borcu d) Hiçbiri

72- Bir kamu kurulusu isveren olabilir mi?

a) Özel sektör yoksa olabilir b) Hayır olamaz c) Olabilir d) Mecbur ise olabilir

73- Eğer isçi kendi isteğiyle isyerinden ayrılmıssa asağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üç aylı ücret tutarı verilir b) Kıdem tazminatı verilir c) İki aylık ücret tutarı verilir d) Hiçbiri

74- Kıdem tazminatı hangi ücret üzerinden verilir?

a) Çalıstığı ayların toplam ücreti üzerinden b) Ortalama ücret üzerinden

c) Son alınan ücret üzerinden d) Son üç ayda aldığı ücret üzerinden

75- İsveren veya isveren vekili ise aldığı her isçiye en geç kaç gün içinde “isçi çalısma ve kimlik karnesi

vermek zorundadır?

a) 60 gün b) 90 gün c) 120 gün d) 15 gün

76- Sendikalar hangi yüzyılın sonlarına doğru isçi ile isveren arasında bir denge unsuru olusturmustur?

a) 21. yüzyıl b) 17 yüzyıl c) 19.yüzyıl d) 14. yüzyıl

77- İsçi sendikaları kimler tarafından kurulur?

a) İsçiler b) Devlet c) Özel sektör d) İktisadi tesekküller tarafından

78- İsçilerin topluca, topluca ekonomik,sosyal durumlarını ve çalısma sartlarını koruma ve düzeltmeleri

için bir ikna aracı olarak neyi kullanırlar?

a) Lokavt b) Sözlesme c) Grev d)Hizmet akdi

79- Asağıdakilerin hangisinde lokavt uygulanamaz?

a) Özel sirketler b) Kamu sirketleri c) Fabrikalar d) Hastane

80- Cari hesap sözlesmesinin feshedilmesi için kaç gün önceden haber vermek lazım?

a) 80 b) 70 c) 95 d) 10

81-Limitet sirkette en fazla kaç kisi ortak olabilir?

a) 50 b) 140 c) 150 d) 280

82- Kara ve deniz tasımacılığında tasınan malları göstermek için hangi senet düzenlenir?

a) Kara ve deniz ulasım belgesi b) Nakliyat belgesi c) Tasıma senedi d) Vesayet senedi

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-B 4-C 5-B 6-D 7-B 8-D 9-D 10-D 11-D 12-D

13-B 14-A 15-B 16-D 17-D 18-D 19-D 20-D 21-D 22-D 23-B 24-C

25-D 26-B 27-A 28-C 29-D 30-C 31-A 32-B 33-B 34-D 35-C 36-D

37-A 38-C 39-B 40-A 41-D 42-C 43-A 44-B 45-C 46-B 47-A 48-B

49-A 50-C 51-C 52-C 53-A 54-D 55-B 56-A 57-B 58-D 59-A 60-A

61-B 62-A 63-C 64-C 65-D 66-B 67-C 68-B 69-D 70-C 71-A 72-C

73-D 74-C 75-D 76-C 77-A 78-C 79-D 80-D 81-A 82-C

KAYNAK: KONYA MEM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir