Açık Kaynak İşletim Sistemleri Kullanımı Modülü Çalışma Soruları , Ders Notları

Açık Kaynak İşletim Sistemleri Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları ve  Ders Notları

 

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ KULLANIMI MODÜLÜ SORULARI

 

1. Linux’tasistemyöneticisinin kullanıcıadıaşağıdakilerden hangisidir?

Root

 

2.Root nedir?

Linux’tasistemyöneticisinin kullanıcıadıdır

 

3. Linux sistemlerde kullanıcıhesapbilgilerineredesaklanır?

/etc/passwd

 

4.Linux sistemlerde /etc/passwd dizininde hangi bilgiler saklanır?

kullanıcıhesapbilgileri

 

5. Gölge parola ne amaçla kullanılır?

Şifre güvenliğiamacıyla

 

6. Kullanıcının hangigruplaraüye olduğunu görebilmekiçin hangikomutkullanılır?

groups

 

7. Sistemyöneticisiolarakoturumaçmakiçin aşağıdakikomutlardanhangisi kullanılabilir?

Su

 

8. Su komutunun görevi nedir?

Sistemyöneticisiolarakoturumaçmak

 

9. passwd komutunun işlevinedir?

Kullanıcışifresinigünceller.

 

10.Kullanıcı şifrelerini güncellemek için hangi komut kullanılır?

passwd

 

  1. Kullanıcıevdizinlerigenellikle hangidizinaltında bulunur?

home

 

12. Kullanıcıya sistemyöneticisiyetkilerisağlayan gruphangisidir?

wheel

 

13. Sistemyöneticisi(root)hesabıilehangi işlemler yapılır?

-Kullanıcıekleme           -Kullanıcıhaklarıdeğiştirme-         -Konsolda oturumaçma

 

14. “Editör”sözcüğünün bilgisayarbilimindekikarşılığınedir?

Metin düzenleyici

 

15. Linux’tabulunan editörprogramları nelerdir?

VIM,    Pico,   KWrite,  Kate, Nano

 

16. VIM    editöründe    programdan    çıkmak    için    hangi    komut kullanılmalıdır?

:w

 

17. Nano editörü, Linux editörlerinden hangisinin birbenzetimidir?

Pico

 

18. KWriteeditörünün özelliklerini yazınız.?

Grafikortamda çalışan bireditörprogramıdır.

Programkodlarıiçinotomatikbiçimlendirme özelliğivardır.

Dilbilgisidenetimiözelliğivardır.

 

19.  Pardus’ta kurulumpaketlerinin uzantısınedir?

.pisi

20.Pardus’ta   EXE   uzantılı   uygulama   dosyalarını   çalıştırmaya   yarayan   emülatör hangisidir?

Wine

 

21.  Komutsatırında paketaramasıyapan komutaşağıdakilerdenhangisidir?

pisisearch

 

22.  Pardusişletimsisteminde paketyöneticisiaşağıdakilerden hangisidir?

PiSi

 

23.  Pardusişletimsisteminde kurulabilirpaketleraşağıdakilerden hangisidir?

Binary

 

24. Pardusişletimsistemindepaketyöneticisindehangisekmeler bulunmaktadır?

KurulabilirPaketler,  Kurulu Paketler,  Güncellemeler

 

25.  Pardus  işletimsisteminde  komut  satırında  paket  yükleme  komutu  hangisidir?

pisi install

 

26.Pardus   işletim   sisteminde   komut   satırında   kurulu   paketi   kaldırma   komutu hangisidir?

pisi remove

 

  1. Pardus  işletimsistemi  komutsatırında depo eklemek için  hangikomut kullanılır?

pisiadd-repo

 

28.Pardus  işletim  sisteminde   komut   satırında   kurulu   programda   güncelleme   için hangikomut kullanılır?

pisiupgrade

 

  

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SORULARI

1.  Bulunulan dizindekitümdosya ve dizinleri(gizliolanlardahil)ayrıntılıolarak listelemekiçin    ls–al                   komutu kullanılır.

2.       Birüstdizine çıkmakiçin   cd..      komutu kullanılır.

3.       Bilgisayarda çalışansüreçleriayrıntılıolarak         ps–auxveyaps –ef         komutuyla görebiliriz.

4.       Birdizin ve içerisindekileritümüyle silmekiçin       rm–R <dizin>            komutu kullanılır.

5.      Akarakteriyle başlayan ve içerisinde rakamolmayan sözcükleribulmakiçin        ^a[^0-9]*$                  düzenlideyimikullanılır.

6.       Kabuknedir?

Komut istemcisidir. Kullanıcı ile işletim sistemi çekirdeği arasında bir ara birimdir.Kullanıcı tarafından verilen komutları algılar, yorumlar ve sistem çağrıları yardımıyla çekirdeğe iletir.

 

7.Pardus ‘ta Konsole uygulamasını çalıştırmak için hangi seçenekler kullanılır?

Pardus ana menüsünden Programlar Sistem Konsole (Terminal Programı) seçeneğini seçebilirsiniz.

 

8.gzip, gunzip, tar Komutlarının görevi nedir?

Bu komutlar, arşivleme ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirir

 

9.mkdirKomutunun görevi nedir?

Yeni  dizin  oluşturur.

 

10. dateKomutunun görevi nedir?

 

11.  bir süreciPIDnumarasıyla sonlandıran komut nedir?

kill

 

12.   “>>”  yönlendirmekarakterinin görevi nedir?

 

birdosyanınsonunaekleme yapmakiçin kullanılır.

 

13.       Boru (pipe)işlemine amaçla yapılır?

Birkomutun çıktısınıbaşka birkomuta yönlendirmekiçin

 

14.       Aritmetik karşılaştırma işleminde “eşittir” anlamında kullanılanseçenek nedir?

–eq           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Standart Girişıkış Komutları

pwd Komutu:O anda içinde bulunulan dizinin tam yolunu (full path) verir

cd Komutu:Dizinler arasında geçiş yapmayı sağlayan komuttur

echo Komutu: Karakterleri   ya   da   değişkenlerin   değerlerini   görüntüler

ls Komutu:Bulunan dizin içerisindeki dosya ve dizinleri listeler. Bu komutun bazı seçenekleri vardır. Örneğin, ls -l komutu, bulunan dizindekidosya ve dizinleri ayrıntılı bilgileriyle listeler.

mkdirKomutu(MakeDirectory):Yeni  dizin  oluşturur.  Kullanımı  basittir.  Örneğin,  bulunulan  dizinde  “belgeler” adında yenibirdizin oluşturmakiçin aşağıdakikomutkullanılır.

mv Komutu:Dosya ya da dizinleri taşıma veya isim değiştirme işlemini gerçekleştirir.

cp Komutu:Dosya veya dizin kopyalama işlemini gerçekleştirir.

ln Komutu:Dosya ya da dizinler için bağlantı (link) oluşturur.

rm Komutu:Dosya ya da dizin silme işlemini gerçekleştirir.

bcKomutu:Aritmetik işlemleringerçekleştirildiğibirprogramdır.Ondalıklısayılarlaçalışmaya olanaksağlar.

cat Komutu:Dosyanın içeriğini görüntülemek için kullanılır.

clear Komutu :Terminali temizler ve imleci ilk satıra taşır.

dateKomutu:Sistemsaatinivetarihini(istenirsedüzenlenerek)görüntüleryadasistemyöneticisi olarakayarlama işleminigerçekleştirir.

df Komutu: Bağlanılmış disk bölümlerinin boyut ve doluluk bilgilerini görüntüler.

duKomutu(Display UsageSpace):Dosyavedizinlerindiskkullanımalanlarınıgörüntüler

exprKomutu(EvaluateExpressions):Aritmetikselve mantıksal işlemlerigerçekleştirir.

gzip, gunzip, tar Komutları :Bu komutlar, arşivleme ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirir. Çok disk alanı kaplayan dosya ve dizinler daha az alan kaplaması için sıkıştırılabilir.

host Komutu:Girilen IP/DNS (alan adıkaydı)bilgisinin karşılığınıverir.

ps, kill Komutları

Bilgisayarda çalışan her programın bir süreç (process) kimliği ya da numarası (PID,Process ID) bulunur. Bilgisayarda o anda çalışan programların listesini görüntülemek içinps komutu kullanılır. Eğer ef ya da -aux seçeneği kullanılırsa, o anda çalışan tümkullanıcılara ait programlar ayrıntılı bir şekilde listelenir.

Killall:Çalışan uygulamalarıisme göre sonlandırır.

suKomutu(SwitchUser):Kullanıcıdeğiştirmek içinkullanılır.Herhangibirseçenek girilmediğindesistem yöneticisi (root)girişiyapar.Komutukullananroot kullanıcısıiseparolasorulmaz,diğer durumlardadeğişecek kullanıcınınparolabilgisiistenir.

 

whereis, whichKomutları:Komutlarınveilgilidosyalarınbulunduklarıkonumulisteler.

w,who Komutları:  wvewhokomutlarısistemebağlıkullanıcılarılisteler.

lpr, enscriptKomutları:Belgelerin   yazıcıdan   çıktı   alınmasını   sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir