2018 Öz Değerlendirme Güncel Münferit Birim(Öğretmenler) Rapor Formu Şablonu İndir(2018-2019)

2017 2018 Eğitim Öğretim yılını değerlendirmek için 2 Mayıs 2018 ile 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında özdeğerlendirme raporlarını tamamlamamız gerekmektedir. Öz Değerlendirme Meb portalında bulunan münferit birimlerin doldurması gereken rapor şablonu word sayfası halinde hazırlanmıştır. Zümrelerinize dağıtıp meb portalına girmeden önce ortak bir rapor hazırlayabilirsiniz.

 

2018 Münferit Birimler için Rapor Formatı Şablonu —>>  MÜNFERİT BİRİM RAPORU FORMATI

Liderlik (Okul Yönetimi)
Okul yönetimi; donanım, motivasyon, işbirliği, yetkilendirme, görevlendirme gibi konularda alan/zümreye ne tür destekler sağlıyor?
Alan şefi/zümre başkanı; alan/zümreyle ilgili hedeflere ulaşma konusunda ne tür destekler sağlıyor?
Alan şefi/zümre başkanı; öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda ne tür katkı sağlıyor?
Alan/zümrenin diğer alan ve zümrelerle etkili bir iletişim kurması nasıl sağlanıyor?

 

Strateji (Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması)
Okul içi/dışı gelişmeler (sektörel, mevzuat vb.) nasıl takip ediliyor? Bu gelişmelerin alan/zümreye ilişkin planlamalara, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına yansımaları nasıl oluyor?
Alan/zümreye ilişkin kısa ve orta vadeli hedefler nasıl belirleniyor?
Alan/zümre öğretmenleri; okulun stratejik planının hazırlanmasına ve alan/zümreye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlıyor?

 

Personel Politikası
Alan/zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışma kültürü nasıl sağlanıyor?
Alan/zümredeki iyi uygulamalar iç ve dış paydaşlarla nasıl paylaşılıyor?
Alan/zümre, kurum kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine nasıl destek sağlıyor?
Alan/zümre öğretmenlerinin sürekli mesleki ve kişisel gelişimi nasıl sağlanıyor?

 

Kaynakların Kullanılması
Alan/zümrelerdeki kaynakların (binalar, derslik, atölye, laboratuvar, malzeme, donanım vb) etkili ve etkin kullanımı nasıl sağlanıyor?
Bu kaynaklardan öğrencilerin yeterli ve eşit düzeyde faydalanması nasıl sağlanıyor?

 

Süreçler, Ürünler ve Hizmetler
Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl planlanıyor?
Süreçlerin planlanmasında ilgili taraflar (öğrenci, veli, sektör vb) sürece dâhil ediliyor mu?
Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl kontrol ediliyor ve izleniyor?

 

Çıktıları /Sonuçlar
Alan/zümrenizdeki hizmet kalitesini nasıl ölçüyorsunuz?
İlgili taraflardan (öğrenci, veli, sektör vb) gelen geri bildirimler ve hizmet kalitesi ölçümü sonucunda ulaşılan veriler sorunların çözümünde nasıl kullanılıyor?

 

Kurumların doldurması gereken kurum rapor Formatı aşağıda verilmiştir.

2018 Kurum Rapor Formatı Şablonu —->>http://www.bilisimteknolojilerialani.com/2018-oz-degerlendirme-kurum-raporu-sablonu-2018-2019/

İndirme Linki: KURUM RAPORU FORMATI

 

ÖZ DEĞERLENDİRME MEB PORTALI —–>> http://ozdegerlendirme.meb.gov.tr

 

Öz Değerlendirme SÜrecinde Dikkat Edilecek Hususlar —->>

Belirleyici (Tanımlayıcı) Kanıtlar alanına yazılı, basılı, imzalı, mühürlü belgeler; tam adresi belirtilmiş web sayfaları dışında kanıt yazılmayacaktır.
Geçerli kanıt örnekleri:
* Okul Müdürlüğünün 75998021/…/… sayılı ve … tarihli görevlendirme onayları.
* Ankara Valiliğinin 75998021/…/… sayılı ve … tarihli Makam Onayı
* 2014-2018 dönemi Stratejik Planının 14. sayfası.
* Stratejik Plan Ekibinin 20.10.2017 tarih ve 14 sayılı Karar Tutanağı.
* 2017-2018 matematik dersi sene başı zümre tutanağı 7 nolu karar.
* Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri duyurusu (https://mtegm.meb.gov.tr/www/anadolu-teknikanadolu-meslek-programlarinda-alana-gecis-tercih-ve-yerlestirme-islemleri/icerik/2046)

Internet Explorer dışında tarayıcı kullanınız. Internet Explorer tarayıcısı kullanılması hatalı kayıtlara neden olmaktadır. Portal web 2.0 teknolojileri kullandığından Chrome, Firefox veya Edge tarayıcılarının güncel sürümlerinin kullanılması gerekir.

– Yanlışıkla açılan “Geliştirilecek Alan” kutusunun silinebilmesi için öncelikle metin kutusuna herhangi bir şey yazılıp kaydedilmesi ve kayıt işleminden sonra silinmek istenen alanın üst sağ köşesindeki “x” butonu ile silinmesi yolu izlenmelidir. Metin kutusu boş olduğu sürece kayıt hatası verecektir.

Mesleki Eğitim Merkezi (Bağımsız MEM’ler) türündeki kurumların sadece “Kalite Sorumlusu” (Kurumdaki tüm personelin katılımıyla kurumsal rapor ve eylem planı yapılacak.) ve “MEM (Çıraklık) Programı” (Kurumda meslek derslerine giren atölye/laboratuvar öğretmenleri, usta öğreticiler bu birimde raporlama ve eylem yapacak.) birimleri olacaktır.

 

Münferit Birimler ( Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Matematik, Fizik,Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce , Meslek Dersleri ) Özdeğerlendirme Formu örnekleri

SORULAR GELİŞTİRİLECEK ALANLARI YORUM / GÖZLEM BELİRLEYİCİ (TANIMLAYICI) KANITLAR KANIT DOSYALARI
Liderlik (Okul Yönetimi)
Okul yönetimi; donanım, motivasyon, işbirliği, yetkilendirme, görevlendirme gibi konularda alan/zümreye ne tür destekler sağlıyor?    

 

 

 

 
Alan şefi/zümre başkanı; alan/zümreyle ilgili hedeflere ulaşma konusunda ne tür destekler sağlıyor?  

 

Alan şefi/zümre başkanı; öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunda ne tür katkı sağlıyor?
Alan/zümrenin diğer alan ve zümrelerle etkili bir iletişim kurması nasıl sağlanıyor?  
Strateji (Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması)
Okul içi/dışı gelişmeler (sektörel, mevzuat vb.) nasıl takip ediliyor? Bu gelişmelerin alan/zümreye ilişkin planlamalara, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına yansımaları nasıl oluyor?
Alan/zümreye ilişkin kısa ve orta vadeli hedefler nasıl belirleniyor?  
Alan/zümre öğretmenleri; okulun stratejik planının hazırlanmasına ve alan/zümreye ilişkin hedeflerin gerçekleşmesine nasıl katkı sağlıyor?
Personel Politikası
Alan/zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışma kültürü nasıl sağlanıyor?    
Alan/zümredeki iyi uygulamalar iç ve dış paydaşlarla nasıl paylaşılıyor?    
Alan/zümre, kurum kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine nasıl destek sağlıyor?    
Alan/zümre öğretmenlerinin sürekli mesleki ve kişisel gelişimi nasıl sağlanıyor?    
Kaynakların Kullanılması
Alan/zümrelerdeki kaynakların (binalar, derslik, atölye, laboratuvar, malzeme, donanım vb) etkili ve etkin kullanımı nasıl sağlanıyor? 
Bu kaynaklardan öğrencilerin yeterli ve eşit düzeyde faydalanması nasıl sağlanıyor?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Süreçler, Ürünler ve Hizmetler
Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl planlanıyor? 
Süreçlerin planlanmasında ilgili taraflar (öğrenci, veli, sektör vb) sürece dâhil ediliyor mu?
Alan/zümredeki eğitim, öğretim ve yönetime ilişkin süreçler nasıl kontrol ediliyor ve izleniyor?
Çıktıları /Sonuçlar
Alan/zümrenizdeki hizmet kalitesini nasıl ölçüyorsunuz?  

 

 
İlgili taraflardan (öğrenci, veli, sektör vb) gelen geri bildirimler ve hizmet kalitesi ölçümü sonucunda ulaşılan veriler sorunların çözümünde nasıl kullanılıyor?